THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Chương trình Khách hàng thân thiết (“Chương Trình”) áp dụng đối với các khách hàng của Công ty Cổ phần Karavan Việt Nam (“Karavan”) đủ điều kiện theo các thể lệ và quy định cụ thể dưới đây:

  1. Tên Chương Trình: KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

  2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2024 đến khi có thông báo mới nhất.

  3. Đối tượng tham gia:

Tất cả các khách hàng thuộc kênh Tạp hóa của Karavan, đã có tài khoản mua hàng trên ứng dụng di động Karavan hoặc website https://karavan.vn (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng/Website Karavan”), đồng ý về thể lệ Chương Trình trên Ứng dụng/Website Karavan và đáp ứng các điều kiện cụ thể (nếu có) được Karavan quy định và cập nhật tại từng thời điểm (“Khách Hàng”)

Chương trình này không áp dụng cho nhân viên của Karavan.

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các đơn hàng giao trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

5. Nội dung Chương Trình:

a. Nguyên tắc: Mỗi đơn hàng được giao thành công đến Khách Hàng và được cập nhật trạng thái “Đã giao” trên hệ thống của Ứng dụng/Website Karavan (“Đơn Hàng Thành Công”) sẽ được tích điểm tương ứng được tính từ tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn.

b. Công thức quy đổi giá trị đơn hàng thành điểm: 100.000 đồng = 1 điểm (phần tiền lẻ trong giá trị đơn hàng sẽ được làm tròn xuống đến bội số gần nhất của 100.000 đồng).

c. Các thành phần trong hóa đơn không được tính điểm:

– Phí dịch vụ (phí vận chuyển, phí thu hộ…);

– Đơn hàng có xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp; đơn hàng theo hợp đồng, theo thỏa thuận đặc biệt, báo giá đặc biệt và/hoặc điều kiện bán đặc biệt giữa Karavan và Khách Hàng. Báo giá  đặc biệt và/hoặc điều kiện bán đặc biệt là báo giá và/hoặc điều kiện bán khác với báo giá và/hoặc điều kiện bán được công bố trên Ứng dụng/Website Karavan;

– Đơn hàng thanh lý;

– Các sản phẩm không áp dụng chương trình tích điểm (theo công bố của Karavan tùy từng thời điểm).

Trong trường hợp hệ thống tự động tích điểm cho các thành phần nêu trên, Karavan có quyền cập nhật lại số điểm trong vòng 07-30 ngày làm việc bằng cách trừ đi số điểm đã tích luỹ sai trong số dư tài khoản điểm của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng đã sử dụng toàn bộ số điểm trong số dư tài khoản điểm của mình trước khi Karavan cập nhật điểm, số điểm tích luỹ sai sẽ hiển thị dưới dạng điểm âm trong tài khoản điểm của Khách Hàng. Số điểm âm này sẽ được cấn trừ khi Khách Hàng có Đơn Hàng Thành Công được tích điểm trên Ứng dụng/Website Karavan phát sinh sau đó.

d. Cách thức sử dụng điểm: Khách Hàng có thể sử dụng một phần hoặc hoặc toàn bộ số điểm tích luỹ được để quy đổi thành tiền giảm trực tiếp áp dụng cho các đơn hàng phát sinh trên Ứng dụng/Website Karavan trong (các) lần đặt hàng tiếp theo, với giá trị quy đổi: 1 điểm = 100 đồng.

6. Điều khoản điều kiện:

 a. Về quỹ Điểm Karavan

- Quỹ Điểm được thực hiện dưới hình thức tích lũy và được quy đổi thành tiền giảm trực tiếp vào giá trị thanh toán của (các) đơn hàng.

- Điểm chỉ được quy đổi sau khi hệ thống ghi nhận việc tích điểm thành công và việc quy đổi này phải được thực hiện trong thời gian điểm còn hiệu lực.

    + Hạn sử dụng Điểm: Điểm có hiệu lực kể từ ngày tích lũy thành công trên hệ thống cho đến ngày cuối cùng của Chu kỳ tích điểm. Sau thời gian trên, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng Điểm hết hạn để quy đổi thành tiền giảm và số điểm hết hạn sẽ được hệ thống tự động xóa bỏ.

    + Điểm không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được chuyển/chuyển nhượng/thừa kế dưới mọi hình thức.

    + Đơn hàng có áp dụng quy đổi điểm thành tiền giảm vẫn được tính điểm theo chương trình này, tuy nhiên giá trị làm căn cứ tích điểm là giá trị sau cùng và đã loại trừ các khoản nêu tại Mục 5.c

- Karavan có quyền thay đổi, hủy bỏ các chính sách tại Thể lệ này cũng như thay đổi hệ số, phương thức quy đổi Điểm tích lũy, thay đổi giá trị quy đổi Điểm ra tiềm giảm trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của Karavan mà không cần thông báo cho Khách Hàng.

b. Về cơ chế tích lũy Điểm

- Chu kỳ tích điểm: Mỗi chu kỳ tích điểm trong Chương Trình kéo dài trong vòng 03 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/03, từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/06, từ ngày 01/07 đến ngày 30/09, và từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12 hàng năm. Điểm không dùng hết khi kết thúc mỗi chu kỳ sẽ được tự động trở về 0 và khởi động lại chu kỳ tích điểm vào các ngày 01/01, 01/04, 01/07, 01/10 hàng năm.

- Thời điểm tích lũy điểm: trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xác nhận Đơn Hàng Thành Công hoặc tại thời điểm khác theo quy định tại từng chương trình cụ thể được Karavan quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng/Website Karavan và/hoặc các kênh triển khai khác.

- Cách hiển thị điểm tích lũy: Điểm được tích lũy vào tài khoản của Khách Hàng trên Ứng dụng/Website Karavan tại mục Lịch sử điểm thành viên.

- Cơ chế tích lũy Điểm: Như được quy định tại Mục 5.a Thể lệ này.

- Karavan chỉ ghi nhận tích lũy đối với các Đơn Hàng Thành Công.

- Trong trường hợp sau khi có Đơn Hàng Thành Công và Khách Hàng đã được tích điểm tương ứng với giá trị đơn hàng đó mà Khách Hàng trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hoá trong đơn hàng, số điểm đã tích lũy của đơn hàng này sẽ bị trừ tương ứng với giá trị hàng hoá hoàn trả.  

- Các trường hợp tích lũy khác với nội dung Chương Trình này (nếu có) sẽ theo quy định, chính sách của Karavan tại từng thời kỳ.

c. Về cách thức sử dụng Điểm

- Điểm chỉ có giá trị áp dụng quy đổi thành tiền giảm trực tiếp đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa trên Ứng dụng/Website Karavan. 

- Hình thức quy đổi: Như được quy định tại Mục 5.d Thể lệ này.

- Giá trị tiền sau khi quy đổi sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của đơn hàng sau khi đã áp dụng ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trên - Ứng dụng/Website Karavan.

- Thời hạn sử dụng điểm: Trong chu kỳ tích điểm. 

- Karavan không có trách nhiệm bồi hoàn lại điểm đã sử dụng đối với các trường hợp hoàn/hủy đơn hàng đã áp dụng điểm.

- Trong phạm vi tối đa điểm đã tích lũy, Khách Hàng không bị giới hạn giá trị và số lần quy đổi Điểm khả dụng thành tiền giảm trừ vào các đơn hàng.

d. Các điều khoản khác

- Karavan có quyền dừng/từ chối cung cấp và/hoặc thu hồi các Điểm trong Chương Trình (bao gồm cả Điểm mà Khách Hàng nhận được/đã sử dụng trong Chương Trình) trong trường hợp (i) Khách Hàng đổi, trả sản phẩm đối với đơn hàng đã được tích Điểm thành công/đã được ghi nhận việc hưởng ưu đãi của Khách Hàng và/hoặc (ii) Karavan có bằng chứng để chứng minh rằng Khách Hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của Chương Trình để trục lợi và/hoặc (iii) phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn đến việc Khách Hàng được tích Điểm và/hoặc được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ, thể lệ của Chương Trình này (Sau đây gọi chung là “Các Trường Hợp Loại Trừ”). Theo đó, đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng/Website Karavan có liên quan đến Các Trường Hợp Loại Trừ, trừ trường hợp Karavan có quyết định khác, Karavan có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công đến Khách Hàng và/hoặc Karavan sẽ trừ phần điểm đã được tích trong trường hợp (iii). Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng/Website Karavan, lợi dụng các sơ hở của hệ thống để trục lợi đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

- Các nội dung liên quan đến việc giao Hàng Hóa, vật phẩm khuyến mãi đi kèm hàng hóa (nếu có), quà tặng và các ưu đãi khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương Trình này được thực hiện theo các chính sách kinh doanh, vận hành của Karavan tại từng thời điểm. Bên cạnh đó, Khách Hàng cần lưu lại hình ảnh/video được chụp ảnh/quay lại tại thời điểm đồng kiểm Hàng Hóa, vật phẩm và có xác nhận của Đơn vị Vận Chuyển.

- Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến đơn hàng sẽ được ghi nhận và giải quyết theo chính sách kinh doanh hiện hành của Karavan.

- Các thông tin thắc mắc liên quan đến Chương Trình, Khách Hàng liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline chăm sóc khách hàng:

     + Hotline: 1900 633 630

     + Email: customersupport@karavan.vn

- Mọi quyết định của Karavan liên quan đến Chương Trình, bao gồm kết quả Khách Hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương Trình này là quyết định chính thức cuối cùng.

- Karavan có quyền thay đổi, điều chỉnh thể lệ Chương Trình cho phù hợp với chính sách kinh doanh, vận hành của Karavan tại từng thời điểm. Theo đó, bằng việc tham gia Chương Trình này và/hoặc sử dụng các ưu đãi trong Chương Trình, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương Trình được liệt kê ở trên cùng các nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Karavan tại từng thời kỳ trong thời gian diễn ra Chương Trình. Khách Hàng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của Ứng dụng/Website Karavan để nhận các thông tin, ưu đãi và tham gia Chương Trình.