CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Chính sách nhà bán Karavan: 

 1. Điều khoản và điều kiện giao dịch chung của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/dieu-khoan-va-dieu-kien-giao-dich-chung-cua-nha-ban-karavan

 2. Chính sách thanh toán của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-thanh-toan-cua-nha-ban-karavan

 3. Chính sách giao nhận của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-giao-nhan-cua-nha-ban-karavan

 4. Chính sách đổi trả và hoàn tiền của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-doi-tra-va-hoan-tien-cua-nha-ban-karavan

 5. Chính sách bảo mật thanh toán của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-bao-mat-thanh-toan-cua-nha-ban-karavan

 6. Hướng dẫn than toán VNPAY-QR cho nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/huong-dan-thanh-toan-vnpayqr-cho-nha-ban-karavan

 7. Chính sách giải quyết khiếu nại của nhà bán Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai-cua-nha-ban-karavan

Chính sách sàn Karavan:

 1. Quy chế hoạt động website Karavan của sàn Karavan: https://karavan.vn/p/quy-che-hoat-dong-website-karavan-cua-san-karavan

 2. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của sàn Karavan: https://karavan.vn/p/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-ca-nhan-cua-san-karavan

 3. Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại của sàn Karavan: https://karavan.vn/p/co-che-giai-quyet-tranh-chap-khieu-nai-cua-san-karavan

 4. Quy chế hoạt động app Karavan của sàn Karavan: https://karavan.vn/p/quy-che-hoat-dong-app-karavan-cua-san-karavan