CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần Karavan Việt Nam (sau đây gọi là “Công Ty”) tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Quý Khách”) tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website karavan.vn và/hoặc ứng dụng di động Karavan trên các nền tảng di động (sau đây gọi là “Karavan”) thuộc quyền sở hữu của Công Ty nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Quý Khách.

Việc Quý Khách truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Karavan được hiểu là Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Công Ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và cập nhật trên website karavan.vn, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Công Ty đăng trên website này. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập, sử dụng Karavan được hiểu là Quý Khách đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

“Thông Tin Quý Khách” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Quý Khách hoặc dựa vào đó mà Quý Khách được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình Quý Khách.

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Karavan bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Quý khách … Đây là các thông tin mà Karavan yêu cầu Quý khách cung cấp khi tạo tài khoản và/hoặc mua hàng hóa trên Karavan, và để Karavan liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Karavan, Karavan chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Quý khách, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Quý khách sẽ không được lưu giữ.

 • Karavan cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Quý khách và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Karavan về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

 • Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Karavan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Công ty sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ và tiện tích đến Quý khách dựa trên nhu cầu và các thói quen của Quý Khách khi truy cập vào Karavan; tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Quý Khách, xác minh danh tính Quý Khách;

 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Quý Khách khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Karavan;

 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;

 • Gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến sự kiện hoặc chương trình khuyến mại cho Quý khách.

 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hủy tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.

 • Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công Ty có thể dùng Thông Tin Quý Khách để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Quý Khách (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.

 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Karavan và/hoặc chính sách của Công Ty tại từng thời điểm (nếu có).

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Karavan.

 • Karavan có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy bỏ hoặc Quý khách tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Công Ty.

Những cá nhân/ tổ chức được tiếp cận thông tin 

Công Ty chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết, như được quy đinh dưới đây theo Chính Sách Bảo Mât này. Các bên được chia sẻ Thông Tin Quý Khách phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng;

 • Người xử lý vi phạm;

 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Công Ty là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Công Ty: Công Ty có thể chia sẻ Thông Tin Quý Khách cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công Ty. Việc chia sẻ này giúp Công Ty có thể cung cấp cho Quý Khách các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Quý Khách có thể quan tâm. Trong trường hợp này, các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các công ty liên kết và đối tác của Công Ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Quý Khách, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Công Ty: Công Ty có thể chuyển Thông Tin Quý Khách cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Công Ty cũng có thể trao đổi Thông Tin Quý Khách với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;

 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 • Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Quý Khách khi Công Ty tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Công Ty hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Công Ty, Quý Khách, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách khi phải tiết lộ Thông Tin Quý Khách cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Quý Khách khi được sự đồng ý của Quý Khách.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Karavan:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKO VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Tầng 7, số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Điện thoại: 1900 633 630

 • Email: cskh@karavan.vn

Quyền, nghĩa vụ của Quý Khách (chủ thể dữ liệu):

 • Quý Khách có quyền cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Karavan và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào;

 • Quý Khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công Ty thực hiện việc này. Nếu Quý Khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý Khách luôn có thể liên hệ với Công Ty để được hỗ trợ;

 • Quý Khách có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đã đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân;

 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 • Trong trường hợp Quý khách có nghi ngờ về việc thông tin cá nhân của Quý khách bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo tại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này của Karavan, Quý khách có thể gửi các khiếu nại và/hoặc thắc mắc này đến Karavan thông qua email của bộ phận chăm sóc khách hàng là cskh@karavan.vn hoặc số điện thoại chăm sóc 1900 633 630.  

 • Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Karavan sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Quý khách. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Karavan tại https://karavan.vn/p/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai.

 • Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Karavan, Khách hàng có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Liên lạc: Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Công Ty, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu Quý Khách không muốn nhận thông báo trong website/ ứng dụng Karavan từ Công Ty, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý Khách.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi..